Szukaj
Menu Menu
Gamma Service    ...i wszystko lśni
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

 
 

Regulamin sklepu www.clean360.pl

 

  1. Definicje i pojęcia podstawowe

1.1 Sprzedawca
Przemysław Grzegorczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GAMMA Service Przemysław Grzegorczyk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kurowskiego 76a 05-080 Hornówek, NIP: 118-167-04-59, REGON: 140977551 oraz adres poczty elektronicznej: sklep@clean360.pl

1.2 Użytkownik
Klient lub osoba zamierzająca zostać Klientem lub internauta odwiedzający strony sklepu.

1.3 Sklep Internetowy
Sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.clean360.pl

1.4 Konto
Konto Użytkownika założone przez niego w Sklepie Internetowym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

1.5 Klient
osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
osoba prawna;
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.6 Newsletter
Elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.7 Umowa sprzedaży
umowa sprzedaży produktu lub produktów zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.8  Zamówienie
Oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

1.9 Regulamin
Niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 

  1. Postanowienia ogólne

2.1  Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów sprzedaży produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu oraz stworzenia swego Konta, a także skorzystania z usługi Newsletter.

2.2  Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich.
Sprzedawca ma prawo zmian cen, modyfikacji asortymentu, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych.
Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez Klienta.

2.3 Dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym możliwe jest po założeniu Konta przez Użytkownika albo bez jego zakładania.

2.4  Wymagania techniczne potrzebne do korzystania ze Sklepu Internetowego jakie powinien spełnić Użytkownik to:
komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
dostęp do poczty elektronicznej;
przeglądarka internetowa
włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.
Szczegóły dotyczące plików cookies zawarte są w punkcie 7 Polityki Prywatności.

2.5  Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

  1. Zamówienia

3.1  Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w Sklepie Internetowym, jak również za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@clean360.pl

3.2  Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym

3.3 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownych wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

3.4  Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez Klienta zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.
Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić

3.5  Moment telefonicznego lub e- mailowego potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego Zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w Zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Klienta.

3.6  W uzasadnionych przypadkach Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty - każdorazowo podając przyczynę takiego działania.

3.7  Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.

 

  1. Płatności

4.1  Klient ma do wyboru następujące formy płatności:  
*  przelew
*  pobranie
*  gatówka - w przypadku odbioru osobistego

4.2  Sposoby oraz wysokość opłat za dostarczenie towarów oraz koszty związane z wybraną formą płatności są uzależnione od gabarytów towaru i są one określane każdorazowo przy składaniu zamówienia.

4.3  Koszt dostarczenia towaru w przypadku wybrania dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej pokrywa Klient.

4.4  Do zamówienia każdorazowo dołączany jest dokument sprzedaży zgodny z przepisami podatkowymi.

 

  1. Dostawa

5.1  Zamówione w sklepie internetowym produkty dostarczane są do Klienta na dwa sposoby
*  za pośrednictwem firmy kurierskiej
*  transportem Sprzedawcy

5.2  Forma dostawy transportem własnym Sprzedawcy dotyczy Klientów instytucjonalnych z Warszawy i najbliższych okolic, których zamówienie przekroczyło wartość 499,00PLN.
O wyborze tej metody dostawy decyduje obsługa sklepu - w innych przypadkach zamówinie jest dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Dostawy transportem własnym zawsze są potwierdzane przez Sprzedawcę w celu utalenia terminu.

  1. Gwarancja zwrotu towaru oraz bezpieczna przesyłka

6.1  W przypadku gdy towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient przy odbiorze przesyłki zobowiązany jest do jej sprawdzenia pod kątem uszkodzeń.
Jeśli  znajdzie w niej wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy konieczne będzie spisanie w obecności kuriera protokołu szkody.

6.2  Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

6.3  Jeżeli Klient jest konsumentem w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni.

6.4  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego do Sprzedawcy na jego adres korespondencyjny lub drogą mailową na adres: sklep@clean360.pl

6.5  Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

 

  1. Newsletter

7.1  Formularz znajdujący się w polu „Newsletter” stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter.

7.1  Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz”

7.2  Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Użytkownik zostaje zapisany na Newsletter.

 

  1. Postanowienia końcowe

8.1  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Sklep internetowy Sellingo.pl